Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • przygotowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb klienta
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzania rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale dla jednostek zobligowanych do ich przygotowania
 • sporządzanie przelewów  dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.
 
/accadi/?ksiegi-handlowe,8